Advertisement -Home Add
Crease wise (28th Jan)

‘ವೈದ್ಯರುಗಳ  ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತ(ರ)ಮ’ ದಾವೆಗಳ ನಿರರ್ಥಕತೆ!

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 1457 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.…